Corona Protocol

Op dit moment gelden er geen speciale maatregelen.

Aanpassing Corona protocol interne competitie WLC 2020-2021 (5-9-2020)

Op woensdag 2 september heeft de KNSB het corona protocol voor veilig schaken aangepast na overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De aangepaste regeling kan hier worden gedownload:

Het betreft één belangrijke wijziging: de afstand die twee schakers tot elkaar mogen houden tijdens een schaakpartij aan het bord moet 1,5 meter bedragen en mag alleen gedurende een korte tijd bijvoorbeeld tijdens de tijdnood fase, of het uitvoeren van een zet minder bedragen. Het ministerie acht het niet verantwoord om gedurende een lange tijd van 3 tot 4 uur continu op een afstand van minder dan 1,5 m van elkaar te zijn. Met deze aanpassing zijn de regels voor schaken beter in overeenstemming met de regels voor ander contactsporten waarbij alleen gedurende korte momenten de afstand van 1,5 m mag worden losgelaten.

Voor het Corona protocol van WLC betekent dit dat de positie van de schakers aan de tafels moet worden aangepast en de zaalindeling moet worden herzien. Het bestuur heeft besloten om de schakers aan de korte zijde van de in de Hoeksteen aanwezige tafels te positioneren. De afstand tussen de zitplaatsen bedraagt op deze manier 1,5 m wanneer de zitposities 15 cm achter de tafelrand gepositioneerd zijn.  Wanneer de schakers recht op hun stoel zitten is de afstand tussen de gezichten ruim 1,5 m. Indien beide schaker naar voren schuiven en op de tafel gaan leunen kan de afstand tot ca. 1,2 meter afnemen. Indien een speler niet aan zet is wordt daarom verzocht om rechtop de stoel te gaan zitten om daarmee voldoende afstand te bewaren. De overige maatregelen die beschreven zijn in de algemene beschrijving van het protocol onder het figuur van de aangepaste tafelopstelling  blijven onverkort van kracht.

De grote zaal in de Hoeksteen is gelukkig groot genoeg om nog steeds met 30 schakers te kunnen spelen indien de onderstaande indeling wordt gebruikt. Deze indeling zal met ingang van dinsdag 8 september in gebruik worden genomen.

Corona protocol interne competitie WLC 2020-2021

Sinds begin juli 2020 zijn de maatregelen om het corona virus in te dammen versoepeld en zijn er door de KNSB (in overleg met het RIVM en de overheid) nieuwe kaders opgesteld voor schaken in een speelzaal. De KNSB heeft op basis hiervan een document opgesteld: “Planvan-aanpak-opstarten-clubavond.pdf” dat als bijlage van dit protocol beschikbaar is en kan worden gedownload:

Het belangrijkste uitgangspunt is dat alle schakers in de speelzaal te allen tijde 1,5 m afstand tot elkaar bewaren met één uitzondering: alleen tijdens een partij mogen twee schakers die tegen elkaar spelen op één bord dichter bij elkaar zitten. Vooraf moeten alle schakers, elke avond, schriftelijk hebben verklaard geen symptomen van Covid-19 te hebben en is er een maximum aantal schakers toegestaan in de speelzaal.

Als bestuur willen we met ingang van 1 september 2020 de interne competitie van WLC in de Hoeksteen gaan opstarten, binnen de door de KNSB gestelde randvoorwaarden.

De verantwoordelijkheid voor het naleven van de regels ligt bij het bestuur van WLC die de uitvoering delegeert aan twee corona verantwoordelijken: Dannie Beijk (vz) en Leo van IJzendoorn (wedstrijdleider IC). Om aan de voorwaarden van de schaakbond te voldoen hebben we een aantal basisregels samengevat in het onderstaande protocol dat zich toespitst op drie hoofdzaken.

 1. de condities in en rondom de speelzaal
 2. de discipline van de schakers
 3. de organisatie van de competitie

De condities in en rondom de speelzaal

Voorafgaand aan de speelavond worden de tafels in de zaal opgesteld zodanig dat:

 • de afstand tussen naburige schaakborden 1,5 meter bedraagt
 • de gangpaden tussen rijen tafels 3 meter bedraagt
 • de afstand van rijen tot de muur minimaal 2 meter bedraagt

Hieronder vindt u een eenvoudige tekening van de tafelopstelling waarbij tevens de looprichtingen in de gangpaden met gele pijlen zijn aangegeven. Op iedere tafel wordt een schaakspel klaar gezet (inclusief klok) dat voorafgaand aan de speelavond gedesinfecteerd is.

Het maximum aantal partijen in de grote zaal van de Hoeksteen is 15 en het maximum aantal aanwezige schakers is 30.

 

Het aanwezige airconditioning/ventilatiesysteem in de Hoeksteen zuigt lucht aan vanuit de buitenlucht en zal zijn ingeschakeld en zorgt voor voldoende ventilatie. De verantwoordelijkheid voor het functioneren van dit systeem ligt bij de beheerder van de Hoeksteen. Het bestuur van WLC kan besluiten tot het afgelasten van de clubavond indien dit systeem niet zorgdraagt voor de vereiste ventilatie. De beheerder van de Hoeksteen is verantwoordelijk voor het regelmatig schoonhouden van de toiletten en de gang van zaken bij het uitserveren van consumpties.

In de toiletruimte mag slechts één persoon tegelijk aanwezig zijn, los daarvan zijn ook het invalidentoilet en het damestoilet beschikbaar.

De discipline van de schaker

Iedere schaker is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. Indien u tot een risicogroep behoort dient u zelf de afweging te maken of u de clubavond bezoekt. Het bestuur doet zijn uiterste best om aan de voorwaarden van de KNSB te voldoen en uw gezondheid te beschermen maar het is uiteindelijk van het grootste belang dat iedere schaker zich verantwoordelijk gedraagt en de gezondheid van zijn medeclubleden niet in gevaar brengt. De volgende aandachtpunten vatten de gedragsregels samen:

 • Bij binnenkomst in de grote zaal vult iedere schaker het formulier in (opgesteld door de overheid) waarin hij/zij verklaart geen symptomen te hebben die zouden kunnen wijzen op Covid-19 en niet in contact te zijn geweest met mogelijke besmette personen.
 • Na invullen van het formulier gaat de schaker rechtstreeks naar het bord waar hij zal spelen (de borden worden vooraf genummerd) en neemt daar plaats. Hij/zij houdt 1,5 m afstand tot anderen.
 • Bij aanvang van de partij en na afloop geven de tegenstanders elkaar geen hand.
 • Tijdens de partij blijven de spelers zoveel mogelijk zitten achter het bord.
 • Een consumptie kan worden opgehaald bij de bar waarbij de 1,5 m afstand wordt gerespecteerd, er wordt geen consumptie voor de tegenstander opgehaald of meegenomen.
 • Toiletbezoek is toegestaan.
 • Na afloop van de partij worden de stukken in de beginstelling geplaatst en MOETEN de spelers de speelzaal verlaten. De wedstrijdleiding zal aan het einde van de avond alle stukken, borden en klokken opnieuw desinfecteren.
 • Een analyse van de partij tussen twee spelers kan worden uitgevoerd in zaal 1 (tegenover de grote zaal) waarbij 1,5 m afstand tussen de spelers moet worden gerespecteerd. In zaal 1 worden een aantal tafels inclusief spellen klaargezet inclusief desinfecteringsmiddel. Er wordt in zaal 2 geen toezicht gehouden. De spelers zijn zelf verantwoordelijkheid voor het handhaven van de 1,5 m afstand.

De organisatie van de competitie

De wedstrijdleider interne competitie stelt voorafgaand aan de speelavond de indeling vast en publiceert de indeling tijdens het voorafgaande weekend op de website. Er worden (maximaal) 15 partijen ingepland.

Iedere schaker controleert voorafgaand aan de speelavond of hij voorkomt in de indeling en komt alleen naar de Hoeksteen als er een partij voor hem/haar beschikbaar is.

Indien u wel bent ingedeeld maar toch verhinderd bent kunt u zich afmelden op de speeldag tot uiterlijk 17:00. Dit is een harde deadline; bij afmelding na 17:00 verliest u de partij omdat u een medeclublid een schaakavond ontneemt. De wedstrijdleider zal vanaf 17:00 een herindeling maken en de betreffende spelers bij voorkeur telefonisch of eventueel via WhatsApp benaderen. Het kan dus voorkomen dat u toch nog kunt spelen, in dat geval wordt u gebeld. De herindeling zal zo mogelijk ook op de website verschijnen rond 19:00. We starten om 20:15 en u wordt verzocht kort voor aanvang te arriveren. De speeltafels worden klaargezet tussen 19:45 en 20:15.

De wedstrijdleider zal op de website een bordnummer bij uw partij plaatsen zodat u na binnenkomst en het invullen van uw formulier met de gezondheidsverklaring weet waar u moet plaatsnemen in de zaal.

Uiteraard blijft het belangrijk om vooraf aan te geven als u op een specifieke avond verhinderd bent bij de wedstrijdleider: internwl@svwlc.nl of leovij@wonkaweb.nl

Tijdens de clubavond zullen de coronaverantwoordelijken Dannie Beijk en Leo van IJzendoorn er op toezien dat de coronaregels worden gerespecteerd. Zij zullen indien nodig mensen daarop aanspreken en in een uiterste geval mensen verzoeken de zaal te verlaten. Wij hopen dat dit niet nodig is en doen een dringend beroep op u om de bovenstaande regels te respecteren.